IMG_20160827_195709

 35°C ,canicule, retour de balade bien chaude !